1.png

Zachodnia Obwodnica Zielonek

Wojewoda Małopolski zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn "Budowa Zachodniej Obwodnicy Zielonek w podziale na zadania: Zadanie nr 1 - odcinek klasy G od ul. Pachońskiego w Krakowie do granicy Miasta Krakowawraz z budową drogi gminnej klasy Z do ul. Glogera i rozbudową ul. Glogera, Zadanie nr 2 - odcinek klasy G od granic Miasta Krakowa do węzła z Północną Obwodnicą Krakowa w gminie Zielonki wraz z budową obiektów inżynierskich, ekranów akustycznych, zjazdów, chodników, ścieżek rowerowych, jezdni dodatkowych, zatok autobusowych oraz budową, przebudową i rozbiórką niezbędnej infrastruktury technicznej i oniektów kolidujących z planowaną inwestycją".

Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wydaniu decyzji z dnia 15.03.2021 r., znak: KR.ZUZ.2.4210.891.2020.PS, udzielającej Gminie Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem W1 z przykanalika wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie projektowanego wylotu płytami betonowymi ażurowymi i korytkiem muldowym do rowu przydrożnego w miejscowościach Zielonki i Kraków.
Obwieszczenie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

Dyrektor Zarządu Zlewni w Krakowie PGW Wody Polskie zawiadamia o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Gminy Miejskiej Kraków, Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków, w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów drogowych oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, projektowanym wylotem W1 z przykanalika wraz z umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie projektowanego wylotu płytami betonowymi ażurowymi i korytkiem muldowym do rowu drogowego w miejscowościach Zielonki i Kraków.

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Krakowie opublikowano w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Zielonki 

TW Przetarg28 sierpnia 2019 r. ogłoszony został przetarg na fragment tzw. Trasy Wolbromskiej, czyli część zachodniej obwodnicy Zielonek. Inwestycja w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 będzie wspólnym przedsięwzięciem Zarządu Dróg Wojewódzkich (ZDW) w Krakowie oraz Zarządu Inwestycji Miejskich w Krakowie. Przetarg prowadzi ZDW. Droga połączy ul. Pachońskiego w Krakowie z węzłem Północnej Obwodnicy Krakowa (S52) w Zielonkach. Długość dwujezdniowej drogi klasy G to 2,2 km

Przetarg obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych. Do wykonania jest m.in. kompletna dokumentacja projektowa, w tym projekt budowlany i wykonawczy wraz z uzyskaniem decyzji ZRID, a także roboty budowlane - powstanie dwujezdniowej drogi klasy G (po dwa pasy ruchu dla każdego z kierunków jazdy) wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Czas na złożenie ofert mija 1 października 2019 r. Zadanie ma być gotowe do 30 czerwca 2023 roku. Zamawiający planuje zgłosić inwestycję do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej: Przetarg na budowę odcinka Trasy Wolbromskiej - zachodniej obwodnicy Zielonek