panorama2.png

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 15 zzx ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 z późn. zm.) zwołuję na dzień 25 listopada 2021 r. (czwartek) o godz. 9:30 XXXII SESJĘ ZWYCZAJNĄ RADY GMINY ZIELONKI KADENCJI 2018-2023.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie XXXII sesji Rady Gminy Zielonki.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów XXX i XXXI sesji.
4. Sprawozdania z prac komisji.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
1) zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Zielonki na rok 2021;
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zielonki;
3) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Woli Zachariaszowskiej poprzez zmianę obwodu szkoły;
4) zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Jerzego Kukuczki w Korzkwi z siedzibą w Przybysławicach, wchodzącej w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Przybysławicach, poprzez zmianę obwodu szkoły;
5) zmieniająca Uchwałę nr XXXIV/114/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół podstawowych prowadzonych na terenie gminy Zielonki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji;
6) przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Zielonki na 2022 rok;
7) przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2022 r.;
8) zatwierdzenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach;
9) wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Zielonki, położonej w obrębie Zielonki;
10) zmiany uchwały nr XI/92/2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na realizację zadania w ramach inicjatyw samorządowych;
11) ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Zielonki;
12) diet dla radnych Gminy Zielonki z tytułu udziału w pracach Rady Gminy Zielonki i jej organów;
13) zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia zasad przyznawania diet przewodniczącym organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Zielonki.
6. Informacja Wójta Gminy Zielonki z działalności w okresie międzysesyjnym.
7. Sprawy bieżące i wolne wnioski radnych.
8. Zamknięcie sesji.

 

Przewodniczący Rady Gminy Zielonki
(-) Mirosław Golanko


Sesja odbędzie się częściowo w trybie stacjonarnym w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Zielonki (ul. Krakowskie Przedmieście 116, 32-087 Zielonki) oraz częściowo trybie zdalnym tj. hybrydowym.


Projekty uchwał wymienione w powyższym zawiadomieniu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Gminy - Projekty uchwał.