Projekt1.png

Na podstawie § 25 ust. 2 oraz § 27 ust. 6 w związku z § 24 pkt 1 Statutów Sołectw Sołtys Sołectwa Dziekanowice zwołuje zebranie wiejskie Sołectwa Dziekanowice w dniu 28 listopada (niedziela) 2021 roku o godz. 15:00. Zebranie odbędzie się w Domu Ludowym (budynek wielofunkcyjny) Dziekanowice, ul. Długa 126.
Porządek zebrania:  1. Otwarcie zebrania.
  2. Stwierdzenie prawomocności podejmowania uchwał.
  3. Zatwierdzenie porządku obrad.
  4. Przyjęcie protokołu z poprzedniego zebrania (12.09.2021).
  5. Omówienie Strategii Rozwoju Gminy Zielonki na lata 2021 - 2030 uchwała nr XXX/60/2021 Rady Gminy Zielonki zdnia 30 września 2021 r.
  6. Realizacja likwidacji "kopciuchów" - czas likwidacji do 2022 r.
  7. Problem ekologiczny - odprowadzanie ścieków do rowów przydrożnych.
  8. Tematy różne - wnioski mieszkańców wymagające pilnej realizacji.
  9. Zamknięcie zebrania.

W przypadku braku prawomocności zebrania do podejmowania uchwał
w pierwszym terminie, zwołuję zebranie wiejskie w drugim terminie. Rozpocznie się ono o godz. 15:15
Data, miejsce oraz proponowany porządek obrad bez zmian.
Uwaga: Zebranie wiejskie stanowią wszyscy stali mieszkańcy sołectwa posiadający prawo wybierania do rady gminy Zielonki (czynne prawo wyborcze).
Protokół z poprzedniego zebrania znajduje się na stronie internetowej U.G. Sołectwo Dziekanowice. Z protokołem można się również zapoznać pół godziny przed rozpoczęciem zebrania.
Zaleca się udział w maseczkach.

Sołtys Sołectwa Dziekanowice
(-) Stanisław Czaplak