ZS Bibice

psycholog

mgr Katarzyna Białek

Dni i godziny przyjęć:
konsultacje indywidualne (z uczniami, rodzicami, nauczycielami)
  Poniedziałek; 12:00-17:00
 Wtorek: 7:30-12:30
 Środa: 12:30-16:30
Czwartek: 7:30-12:30
 Piątek: 7:30-12:00


Dyżur dla Rodzica: środa 16:30-18:00

Czym zajmuje się psycholog szkolny?Gabinet psychologa szkolnego znajduje się na II piętrze – pok 210.

•    diagnozą potencjalnych możliwości ucznia;
•    analizą przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia;
•    działaniami profilaktycznymi w celu zapobiegania pojawianiu się problemów;
•    doradztwem w zakresie wyboru kierunku dalszego kształcenia i zawodu (gimnazjaliści);
•    współpracą z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych (wskazówki związane z zagadnieniami wychowawczymi, wskazanie odpowiedniej literatury);
•    współpracą z nauczycielami i wychowawcami klas (zajęcia integracyjne, pomoc w  rozwiązywaniu konfliktów klasowych);
•    współpracą z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, Ośrodkiem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z innymi specjalistami, wychowawcami, nauczycielami itp.;
•    organizowaniem warsztatów mających na celu m.in. rozwój umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kreowanie postawy asertywnej.


Kto może się zgłosić?
1. Uczeń, gdy:
•    ma trudności w szkole z nauką lub w kontaktach z rówieśnikami;
•    nie czuje się w szkole bezpiecznie (jest zastraszany lub dyskryminowany);
•    w jego domu rodzinnym dzieje się coś, co utrudnia mu dobre funkcjonowanie;
•    nie wie jaką szkołę ponadgimnazjalną wybrać.
2. Rodzic, gdy:
•    nie radzi sobie z dzieckiem w domu lub zauważa negatywne przejawy jego zachowania;
•    chciałby lepiej zrozumieć swoje dziecko.
3. Nauczyciel, gdy:
•    doświadcza trudności z uczniem lub zauważa konflikt między uczniami w klasie;
•    szuka nowych form pomocy mających swoje swe źródło w psychologii.
Jakimi metodami posługuje się psycholog?
Psycholog szkolny:
•    słucha, obserwuje, prowadzi rozmowę;
•    prowadzi badania psychologiczne (test,kwestionariusz);
•    uświadamia mechanizmy działania, podpowiada jak można lub jak należy coś zmienić, ale NIE ZMIENIA nikogo (za zmianę odpowiedzialna jest osoba zgłaszająca się do psychologa);
•    nie prowadzi terapii długoterminowej – w razie potrzeby wskazuje miejsce, gdzie można szukać dalszej pomocy.

Zapraszam do współpracy :)
Kontakt mailowy:  zs.bibice.psycholog@poczta.fm
lub/i telefon szkolny.

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2013 r. w  sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach do zadań psychologa należy:
1.    Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2.    Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3.    Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
4.    Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5.    Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i  nauczycieli.
6.    Zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kolejnego etapu nauki.
7.    Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i  pozaszkolnym ucznia.
8.    Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z  programu wychowawczego szkoły.
9.    Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
10.    Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
11.    Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.
Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
•    Dyrekcją szkoły
•    Rodzicami
•    Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły
•    Nauczycielami i pracownikami innych szkół
•    Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
•    Poradniami specjalistycznymi
•    Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży
Opieka psychologiczno-pedagogiczna obejmuje:
•    Działania diagnozujące trudności w nauce i zachowaniu.
( wczesne rozpoznawanie deficytów rozwojowych uczniów)
•    Pomoc w rozwiązywaniu problemów uczniów i ich rodzin.
(poradnictwo wychowawcze, opieka socjalna)
•    Psychoedukacja i psychoprofilaktyka.
( profilaktyka uzależnień, zagrożeń w sieci, przemocy w rodzinie, złego dotyku, agresji)
•    Wspomaganie nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych.

Udział w zajęciach o charakterze terapeutycznym oznacza akceptację REGULAMINU tych zajęć.