ZS Bibice

Pedagog szkolny

mgr Iwona Dargiewicz

idar.pedagog@gmail.com

Konsultacje dla Rodziców:

wtorek 16:30-18:00

lub w każdym innym, telefonicznie uzgodnionym terminie

Godziny pracy :
Poniedziałek 7:00-12:00
Wtorek 12:30-16:30
Środa 7:30-13:30
Czwartek 12:30-17:00
Piątek 12:00-17:00

Zadaniem pedagoga jest:
1)rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
2)organizowanie i/lub udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
3)podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
4)wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktycznego szkoły;
5)prowadzenie działań na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
6)poradnictwo dla rodziców w zakresie spraw dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych;
7)wspieranie nauczycieli i wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
8)inicjowanie i podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
9)planowanie i koordynowanie zadań doradztwa zawodowego realizowanych przez szkołę;
10)inne zlecone przez Dyrektora Zespołu zadania wynikające z aktualnych potrzeb szkoły zawarte w zakresie przydziału czynności na bieżący rok szkolny. 

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne są jedną z form udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Organizuje się je dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się: ryzyko dysleksji, dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia lub różnego typu zaburzenia funkcji percepcyjno-motorycznych, które utrudniają uczniowi proces uczenia się. Liczba uczniów na zajęciach nie może przekraczać 5. Zajęcia mogą prowadzić osoby, które posiadają kwalifikacje w zakresie terapii pedagogicznej.
Zasady terapii pedagogicznej, jako działalności dydaktycznej, wynikają z zasad dydaktyki ogólnej i metodyki nauczania początkowego. Uwzględniają one także specyfikę pracy
z dzieckiem o nieharmonijnym rozwoju, jego warunki rozwojowe, możliwości poznawcze i potrzeby. Dotyczą także wychowania i nauczania dzieci z zaburzeniami rozwojowymi
i w znacznym stopniu odnoszą się do dzieci z parcjalnymi zaburzeniami rozwoju.
Zasady terapii pedagogicznej to:

•    Zasada indywidualizacji środków i metod oddziaływania korekcyjnego – polega na takim doborze środków i metod pracy z dzieckiem, aby uwzględniały one indywidualne potrzeby dziecka;
•    Zasada powolnego stopniowania trudności w nauce czytania i pisania, uwzględniającego złożoność tych czynności i możliwości percepcyjne dziecka - zaczynamy od prostych ćwiczeń, które są możliwe do wykonania przez dziecko,
a następnie stopniowo przechodzimy do coraz trudniejszych;
•    Zasada korekcji zaburzeń – polega na ćwiczeniu przede wszystkim funkcji najgłębiej zaburzonych i najsłabiej opanowanych umiejętności;
•    Zasada kompensacji zaburzeń – polega na łączeniu ćwiczeń funkcji zaburzonych
z ćwiczeniami funkcji nie zaburzonych w celu tworzenia właściwych mechanizmów kompensacyjnych;
•    Zasada systematyczności – polega na systematycznym wykonywaniu ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych, na ich częstotliwości oraz dozowania ich w czasie; w miarę możliwości zajęcia powinny odbywać się jak najczęściej; ćwiczenia powinny odbywać się nie tylko w szkole, ale również
w domu; częstotliwość i systematyczność prowadzonych zajęć wpływa pozytywnie na opanowanie i utrwalanie nabytych umiejętności;
•    Zasada ciągłość oddziaływania psychoterapeutycznego - działania wychowawcze o charakterze psychoterapeutycznym powinny towarzyszyć zabiegom dydaktycznym przez cały czas trwania zajęć terapeutycznych, a w pierwszym okresie odgrywają one rolę dominującą; działania psychoterapeutyczne pełnią funkcje profilaktyczne, które chronią dziecko przed dalszymi negatywnymi następstwami niepowodzeń szkolnych.

W Zespole Szkół w Bibicach zajęcia korekcyjno-kompensacyne prowadzi pedagog szkolny oraz nauczyciele posiadający odpowiednie kwalifikacje.

Regulamin prowadzenia tych zajęć dostępny jest TUTAJ.

 

 

 

 

KARTA DUŻEJ RODZINY

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.
Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze będą mieli możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.
Szczegółową listę instytucji honorujących Kartę Dużej Rodziny znajdziecie Państwo się na www.rodzina.gov.pl

Osoby zainteresowane Kartą proszone są o zgłaszanie się do
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonkach
 Dział Świadczeń Rodzinnych
ul. Galicyjska 17.

W zakresie współpracy ze specjalistami naszą szkołą opiekuje się:

SPECJALISTYCZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA POWIATU KRAKOWSKIEGO

30-076 KRAKÓW UL. ZAKĄTEK 2 
tel/fax 12 422-27-12 (sekretariat),
tel 12 422-48-05 (gabinety I piętro)

http://www.sppp.powiat.krakow.pl

WYKAZ INSTYTUCJI, W KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W SYTUACJACH TRUDNYCH

instytucje pomocowe