ZS Bibice

ORGANIZACJA I KIEROWANIE SZKOŁĄ

           W skład Zespołu Szkół w Bibicach wchodzi szkoła podstawowa i gimnazjum. Uczęszczają tu dzieci i młodzież z Bibic, Węgrzc, Dziekanowic, Batowic, Bosutowa, Bolenia.

 Dyrektorem szkoły jest mgr Beata Pieńkowska, a jej zastępcami mgr Anna Górka  i mgr inż. Monika Sikoń.

     Za najważniejsze zadanie szkoły uważa się planowanie. Tworzenie każdego nowego planu poprzedza gruntowana analiza rezultatów dotychczasowych działań. Opracowane zostały precyzyjne harmonogramy posiedzeń Rady Pedagogicznej, harmonogramy obserwacji zajęć.

     Szkoła prowadzi właściwą politykę kadrową, więc dzieci uczą się pod kierunkiem odpowiednio wykwalifikowanych nauczycieli, którym stwarza się możliwość stałego doskonalenia się i rozwoju.

     Szkoła mieści się w nowym, oddanym do użytku we wrześniu 2004 r. budynku. Uczy się w nim młodzież gimnazjum i uczniowie szkoły podstawowej.

     W budynku znajdują się dwie sale komputerowe, profesjonalne laboratorium językowe, hala sportowa,  boisko zewnętrzne, placyk zabaw, pomieszczenia biblioteczne i czytelnia, a także 4 sale świetlicy, gabinety pedagoga/psychologa, logopedy, opieki przedlekarskiej, 22 sale lekcyjne, np. chemiczna i fizyczna, a także sklepik. Natomiast w starym budynku mieści się stołówka.

     Szkoła jest mocno wpisana w środowisko i współpraca z rodzicami układa się dobrze. Ważnym elementem tej współpracy jest jasno prowadzona polityka informacyjna, rzetelne komunikowanie o swoich osiągnięciach.

 

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY

   Szkoła tworzy przy współudziale rodziców i uczniów kilkuletnie plany rozwoju. Co roku powstają roczne plany, uwzględniające priorytety na dany rok pracy, wyznaczone przez ministra oświaty i kuratora.
   Podstawowy kierunek rozwoju każdorazowo wyznacza MISJA SZKOŁY.

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

HARMONOGRAM PRACY SZKOŁY 2016-2017

 

MISJA SZKOŁY

SZKOŁA PODSTAWOWA

Nasza szkoła jest miejscem, gdzie stwarza się warunki do nauki dla wszystkich dzieci. Nasi nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku aktywności dzieci. Umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności. Wspomagają ich samodzielność uczenia się. Inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozbudzają ich ciekawość poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji.

     W naszej szkole pielęgnuje się tradycje: szkolną, regionalną i narodową. Wspiera się dziecko w trudnej sytuacji materialnej i rodzinnej oraz pomaga przezwyciężyć niepowodzenia szkolne. Uczy się przestrzegania norm społecznych, szacunku wobec innych oraz wzajemnej tolerancji. Szkoła współpracuje i wspiera rodziców w procesie wychowania dziecka.

GIMNAZJUM

  "Kreatywni, otwarci, ciekawi świata"

   Jesteśmy szkołą wychowującą w duchu humanizmu, poszanowania godności człowieka, kształtujemy ludzi otwartych na poznawanie świata i siebie oraz rozumiejących konieczność życia w harmonii ze środowiskiem.

   Jeśli wybierzesz naszą szkołę, to możesz być pewien, że:
- Dla nas każdy uczeń jest inny, ale każdy jest jednakowo ważny.
- Zapewniamy ci dobre, bezpieczne i przyjazne warunki do nauki.
- Będziemy cię nieustannie wspierać, być mógł się harmonijnie i wszechstronnie rozwijać, zgodnie z twoimi potrzebami i możliwościami.
- Wspólnie z rodzicami pomożemy znaleźć ci cel i sens życia, nauczymy cię samodzielności i poradzimy, jak dokonać ważnych życiowych wyborów.
- Z nami osiągniesz sukces.